รายชื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานกรุงเทพฯ

 

ลำดับ
ชื่อ - สกุล (ตำแหน่ง/โครงการ)
1
 ณัฐวัฒน์ คงสุขสวัสดิ์(เบิร์ด)
     หัวหน้าโครงการ
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
2
 บุญยิ่ง ไม้เท้าทอง(แอ๊ด)
     เจ้าหน้าที่
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง )
3
 ธีรภัทร ภูหา(ภัทร)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
4
 ศุภกิจ อุดมศิลป์(ปุ๊)
    เจ้าหน้าที่รายวัน เจ้าหน้าที่
    (คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง)
5
 สมศักดิ์ วงค์เงิน (นัท)
     หัวหน้า
    (ประสานงานอาสาสมัคร)
6
 จิราพัชร นามวิชัย(ส้ม)
     
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
7
 สิทธิพล ชูประจง(เอ๋)
     หัวหน้าโครงการ
    (ผู้ป่วยข้างถนน )
8
 เบญจมาศ พางาม(เจือ)
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
9
 ถิรนันท์ ช่วยมิ่ง(กุ๊งกิ๊ง)
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
10
 อาทิตยา ใจยิ้ม(จ๋า )
     เจ้าหน้าที่
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
11
 บุญธิญา ธงทอง(อุ้ม)
     เจ้าหน้าที่ประจำ
    (ผู้ป่วยข้างถนน)
12
 กัญญาณัฐ ชัยพรมราช(เนย)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์การจัดการอาสาสมัคร)
13
 เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข(เอก)
     หัวหน้าโครงการ
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
14
 กนกวรรณ พูลเพิ่ม(หนก)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
15
 ลักขณา ศิริกาล(ลี่)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
16
  ธิดารัตน์ มหานิยม(มุก)
     เจ้าหน้าที่
    (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)
17
 สิริพร สุขชูศรี(โซเฟีย)
     หัวหน้าโครงการ
    (สวนครูองุ่น)
18
 ซูณีดาห์ สือรี(ดาด้า )
     เจ้าหน้าที่
    (สวนครูองุ่น)
19
 ปัทมวดี เลี่ยมเงิน (นาง)
     เจ้าหน้าที่
    (สวนครูองุ่น)
20
 วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข(ติ๊ดตี๋)
     หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และระดมทุน
    (สื่อสารองค์กร)
21
 การัณย์ อินทะกูล(ขิง)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
22
 วัฒนา กล่อมจิตต์(ปอนด์)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
23
 วริศรา ชาติแทน(เชอรี่)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
24
 อัจฉรา อิงคามระธร(เก๋)
     เจ้าหน้าที่
    (สื่อสารองค์กร)
25
 สมบัติ บุญงามอนงค์(หนูหริ่ง)
      ผู้อำนวยการ
    (ส่วนกลาง)
26
 ชุตินาถ กาญจนกุล(จิ๊บ)
      รองผู้อำนวยการ
    (ส่วนกลาง)
27
 ลัดดา ปัญญาวิชา (เจี๊ยบ)
     ผู้จัดการสำนักงาน
    (ส่วนกลาง )
28
 พัฒ ทัพธานี(พรรณ)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง )
29
 ธนพล ทรงวุฒิ(เอ)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง )
30
 ทิรัตน์ ผลินกูล (แบงค์)
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง)
31
 วิภาวดี ช่วยสองเมือง(หงษ์ )
     เจ้าหน้าที่
    (ส่วนกลาง)
32
  ชฎาพร พรรณศิลป์(จ๊ะเอ๋)
     เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
    (ส่วนกลาง)
33
 สุภัชชา พันธะบุรี(จิ๊บ)
     เจ้าหน้าที่การเงินและธุระการ
    (ส่วนกลาง )
34
 ชัยโย เสลาคุณ(โย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
35
 ชื่นจิตร์ มุงดี(จิตร์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
36
 วิทยา อวนวัง(เพชร)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
37
 วีรวัฒน์ ลอกคัด(ปอนด์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
38
 ส้มรั้ง เนียมชาวนา(ป้ารั้ง)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
39
 ฉัตรฤดี สีดี(แจ๊ะ)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (ส่วนกลาง)
40
 เกศรา วิมลเกษม(เกด)
     หัวหน้าโครงการ
    (อาสามาเยี่ยม )
41
 พัชรินทร์ มั่งคั่ง(แนน)
     เจ้าหน้าที่
    (อาสามาเยี่ยม )
42
 เทวา บุญทาทอง(เทวา)
     เจ้าหน้าที่
    (อาสามาเยี่ยม)
43
 จรัญ มาลัยกุล(จรัญ)
     หัวหน้าโครงการ
    (อ่านสร้างชาติ )
44
 พี่เอ แรมโบ้(เอแรมโบ้)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (อ่านสร้างชาติ)
45
 บุญหนอม แวดโส(หนอม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (อ่านสร้างชาติ)
46
 ประแสร์ น้อยเชียงคุณ(อั๋น)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (อ่านสร้างชาติ)
47
 สฤษดิ์ ถิรชาญชัย(ทักษ์)
      หัวหน้าโครงการ
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
48
 กิตติพงษ์ ประชุมพล(จี)
     รองหัวหน้าโครงการ
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
49
 สันติชัย สุวรรณเขต(บอย)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
50
 ทองม้วน ภูจวง(เบิร์ท)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
51
 สายฝน ทิพฤาตรี(ฝน)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
52
 ศิริขวัญ ยศวิชัย(ขวัญ)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
53
 ต้นสกุล คงวัฒนานนท์(ไอซ์)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
54
 กรกนก ทรงพุฒิ(ออย)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
55
 พิมผกา ธิบดี (นุ่น)
     เจ้าหน้าที่
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
56
 กชพร ช่วยชู(ผึ้ง)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
57
 กมลภู ช่วยชู(เตอร์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
58
 จินตนา โมครัตน์(ดัมมี่)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
59
 ดวงใจ เบ็ญจะบัก(มิ้ง)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
60
 ธนสิทธิ์ อามอ(อาโย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
61
 ธนาวุฒิ วงค์เงิน(เปรม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
62
 พจนีย์ คำเชียง( แฟรี่)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
63
 รจนา โนนทิง(ตุ๊ก)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
64
 วริสรา ช่วยชู(ตุ๊ก)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
65
 สมชาย หมื่อแหละ(อาแยะ)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
66
 สาวิตรี แสนคุ้ม(โจ)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง )
67
 พงษ์ศักดิ์ ฤทธิ์รักษา(บ๊วย)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
68
 พัชรี แสนคุ้ม(โอซิม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
69
 พัฒนพร แนวบุตร(แมน)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
70
 สาวิตรี ยิ้มโสด(มด)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
71
 พละพล หนูสุวรรณ(แม็ค)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
72
 สุระกาน คำต๋า(เจมส์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน 
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
73
 ธวัชชัย ฐาปโนสถ(แบงค์)
    เจ้าหน้าที่รายวัน เจ้าหน้าที่รายวัน
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
74
 อาทิตย์ อินทราชา(ตั้ม)
    เจ้าหน้าที่รายวัน เจ้าหน้าที่รายวัน
    (แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง)
75
 จามจุรี แซ่ซื้อ (มินนี่)
     หัวหน้าโครงการ
    (โรงพยาบาลมีสุข )
76
 ธีร์จุฑา หาญณรงค์(เฟอร์รี่ )
     เจ้าหน้าที่
    (โรงพยาบาลมีสุข)